THE BEST OF WESTERN EUROPE 9 DAYS (TG)

เริ่มต้นที่ฝรั่งเศสตอนเหนือ เที่ยวปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ไฮไลท์ชมสวนเคอเคนฮอฟปี 2019 ชมหมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม และ หมู่บ้านกีธูร์น ชมเมืองมรดกโลกบรูจน์ เกนต์ ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ส่งท้ายกันที่ปราสาทเอลส์แห่งเยอรมันตะวันตก

ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เดินทาง 9 วัน

กำหนดการเดินทาง

8 – 16 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • บินตรงสายการบินไทยสะสมไมล์รอยัลออคิทส์พลัสได้
  • รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า & รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว
  • เดินทางสงกรานต์รับไม่เกิน 25 ที่นั่ง บริการทั่วถึง
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว เน้นทำเลที่ตั้ง
  • เมนูอาหารพื้นเมือง อาหารจีนบางมื้อ (Deluxe Menu)
  • หัวหน้าทัวร์ชำนาญทาง มีความรู้ และ ความสนุกสนาน