THE LEGENDARY OF TURKEY 10 DAYS (TK)

ประเทศ ตุรกี เดินทาง 10 วัน

ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเจีย มีบินภายในประเทศ

ไม่เสียเวลานั่งรถ เพิ่มชมเมืองแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

กำหนดการเดินทาง

25 มกราคม / 18 กุมภาพันธ์ / 8 , 22 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *