THE GREATER OF SWITZERLAND 10 DAYS (TG)

นั่งรถไฟสายกลาเซียร์วิ่งช้าที่สุดในโลก เพราะต้องผ่านทิวเขาที่สวยงาม ขึ้นรถรางที่ชันที่สุดในโลก พิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรท พิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งกระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ชมสวนทิวลิปไมเนาดังพอๆกับเคอเคนฮอฟ มีเวลาให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เดินทาง 10 วัน

กำหนดการเดินทาง

7 – 16 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • บินตรงสายการบินไทยสะสมไมล์รอยัลออคิทส์พลัสได้
  • รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า & รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว
  • เดินทางสงกรานต์รับไม่เกิน 25 ที่นั่ง บริการทั่วถึง
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว เน้นทำเลที่ตั้ง
  • เมนูอาหารพื้นเมือง อาหารจีนบางมื้อ (Deluxe Menu)
  • หัวหน้าทัวร์ชำนาญทาง มีความรู้ และ ความสนุกสนาน