เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วันและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ

– โรงแรมที่พักตามบริษัทจัดให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้าหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ , การก่อจลาจล , อุบัติเหตุฯลฯทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

– บริษัทฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบและท่านที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ เว้นแต่มีการตกลงกับพนักงานขาย

– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดหากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการแล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดประเทศหนึ่ง

– ในกรณีที่ท่านที่จะต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศโปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

– เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

– บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯ

– รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT TOUR อย่างมีความสุข

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                            คืนเต็มจำนวน
  • ยกเลิกการเดินทาง 20 – 29 วันขึ้นไป                 หักค่าใช้จ่ายมัดจำทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน                          หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 14 วัน               หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ , ตรุษจีน , ตลอดเดือนเมษายน , พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

เงื่อนไขการจอง

  1. ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง เบอร์โทรติดต่อกลับ ระบุความต้องการส่วนตัว 
  2. ชำระมัดจำตามที่กำหนดท้ายโปรแกรม ภายใน 5 วัน หลังจากการทำการจอง
  3. การเตรียมเอกสารทำวีซ่าควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ก่อน (ใช้เวลา 30 วัน)
  4. ส่วนที่เหลือชำระล่าช้าสุดก่อนออกเดินทาง 15 วัน